فیلم آموزشی دستورزبان فارسی - علائم نگارشی - مناسب برای دوره دوم ابتدایی
                            فیلم آموزشی نشانه های نگارشی
فیلم آموزشی ریاضی ششم - تقسیم کسر برکسر با مخرج نابرابر - راهبرد رسم شکل
                   فیلم آموزشی ریاضی تقسیم کسر برکسربامخرج نابرابر