ورود شما را به دنیای بهار علم خوش آمد میگوییم. نمونه سوالات فراوان، فایل های به روز وجامع همه و همه به یادگیری راحت تر و موفقیت بیشترشما کمک می کندوبه شما هدیه می دهد.

پاورپونت پایه چهارم

فیلم آموزشی ریاضی چهارم | پیدا کردن تعداد اعداد بین دو عدد - فصل پنجم ریاضی چهارم
                          فیلم آموزشی پیداکردن اعداد بین دو عدد
فیلم آموزشی درسی ریاضی هم مخرج کردن کسرها - پایه چهارم ابتدایی
                             فیلم آموزشی هم مخرج کردن کسرها

فیلم آموزشی دستورزبان فارسی - علائم نگارشی - مناسب برای دوره دوم ابتدایی
                             فیلم آموزشی فارسی-علائم نگارشی
ریاضی | فیلم آموزشی ریاضی -الگوهای هندسی (پایه های چهارم - پنجم -ششم )
                             فیلم آموزشی الگوهای هندسی ریاضی چهارم
فیلم آموزشی ریاضی|کسرهای مساوی با استفاده از شکل -محور ودسته بندی
                             فیلم آموزشی تساوی کسرها
فیلم آموزشی درس پانزدهم اجتماعی چهارم دبستان-کو ه ها و دشت های زیبا
                          فیلم آموزشی درس ۱۵  اجتماعی چهارم
فیلم آموزشی رسم خط عمود از یک نقطه بریک خط - ریاضی چهارم ابتدایی
                  فیلم آموزشی رسم خط عمود از یک نقطه بریک خط
فیلم آموزشی درسی - چهار ضلعی ها - ریاضی چهارم ابتدایی
                             پاورپونت درس اول فارسی چهارم ابتدایی
فارسی پنجم
       پاورپونت فصل پنجم فارسی چهارم ابتدایی-درس های ۱۰و۱۱و۱۲
پاور پونت نکات دستوری و ادبی فارسی چهارم ابتدایی
       پاورپونت نکات دستوری و ادبی فارسی چهارم
پاور پونت علوم چهارم ابتدایی درس سوم |انرژی نیاز هر روز ما
              پاورپونت علوم چهارم ابتدایی درس سوم-انرژی
فارسی چهارم
  پاورپونت فصل ششم فارسی چهارم ابتدایی-درس های ۱۳و۱۴و۱۵