نوشته‌ها

خلاصه نکات فارسی ششم ابتدایی- درس دوم-پنجره های شناخت

خلاصه نکات فارسی ششم ابتدایی- درس دوم-پنجره های شناخت

خلاصه نکات فارسی ششم ابتدایی- درس دوم-پنجره های شناخت

واژگان

خلقت:آفرینش،طبیعت                                                    جالب:آن چه علاقه ی کسی رابه خود

عجله:شتاب کردن در کاری                                              جلب می کند،درخود توجّه

مشاهده:دیدن،  باچشم دیدن                                        لابُد:گویا،انگار،چنان که معلوم است

درنگ:صبر،توقّف،تأخیر                                                    شگفت زده:همراه با تعجب

فهم :فهمیدن ودریافتن چیزی                                           عملکرد:فعّالیّت،حاصل و نتیجه ی کاری

پسندیده:خوب،نیکو                                                      موضوع:مطلب،آن چه درباره ی آن گفتگومی شود.

تفکّر:اندیشه،اندیشیدن                                                  پدیده:آن چه وجود دارد،چیز

شباهت:شبیه بودن،همانند بودن                                      کشف:آشکارشدن،پی بردن به وجودچیزی

اشیا:چیزها،شیءها                                                  هراسیدن:ترسیدن(نهراسیم:نترسیم)

به راستی:به درستی                                                پایبند باشیم:مقصّدباشیم، عهده دار باشیم

 

   معنی نثرها

        ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت،سرانجام به خالق همه ی این ها ایمان می آوریم.

ما با خود شناسی (شناختن خودمان)و شناخت مردم و آفریده های آفرینش، عاقبت به آفریننده ی واقعی (خداوند) ایمان می آوریم.

      هر کس تنها به خود تیکه کند و خودبینی را پیشه سازد ، به شناخت خالق ، دست نمی یابد به همین سبب ، خود با خالق ارتباطی ندارد.

هر کسی فقط به خودش تکیه و تأکید کند و سرگرم خودپسندی و خودخواهی شود ، نمی تواند خداوند را بشناسد ، به همین سبب ، انسان خودبین و خودخواه نمی تواند به خداوند نزدیک شود.

معنی شعر ای مادر عزیز

ای مادر عزیز که جانم فدای تو                     قربان مهربانی و لطف و صفای تو.

ای مادر عزیز و گرامی ، من فدای مهربانی و یک رنگی و پاکی تو بشوم.

هرگز نشد محّبت یاران و دوستان                      هم پایه ی محّبت و مهر و وفای تو.

عشق و محّبت یاران و دوستان صمیمی ، هرگز به اندازه ی عشق و مهربانی تو نیست.

مهرت،برون نمی رود از سینه ام که هست                        این خانه،خانه ی تو و این دل،سرای تو.

مهر و محّبت تو از وجودم پاک نمی شود و همیشه باقی می ماند:زیرا قلب من ، جایگاه عشق و محّبت تو است.

ای مادر عزیز که جان داده ای مرا                       سهل است اگر جان دهم اکنون برای تو.

ای مادر عزیز که مرا به دنیا آورده ای و به من زندگی تازه ای بخشیدی اگر من الان خودم را در راه تو فداکنم،ساده و آسان است.

خشنودی تو مایه ی خشنودی من است                        زیرا بود رضای خدا،در رضای تو.

خوش حالی و رضایت تو، موجب خوش حالی من می شود؛زیرا راضی بودن تو سبب می شود که خدا هم از من راضی و خوشحال باشد.

گر بود اختیار جهانی به دست من                         می ریختم تمام جهان را به پای تو.

اگر اختیار تمام نعمت های جهان در دست من بود تمام آن ها را به خاطر لطف و مهربانی هایت به تو هدیه می کردم.

تاریخ ادبیات:وی از سال۱۳۱۴به شعر و شاعری روی آورد.آثار او دیوان حالت که نماینگر عمق و دانش ادبی.

 

 

 

نکات مهم فارسی ششـم - درس نهـم -رنج هایی کشیده ام که مپرس

نکات مهم فارسی ششـم – درس نهـم -رنج هایی کشیده ام که مپرس

نکات مهم فارسی ششـم – درس نهـم -رنج هایی کشیده ام که مپرس

واژگان

هجری:مربوط به هجرت پیغمبر                              مراجعه کنندگان:برگشت کنندگان،کسانی که به جایی

(ص)از مکّه به مدینه                                           یا چیزی،برمی گردد.

شمسی:سالی که بر مبنای گردش زمین                      طرز:شیوه،روش

به دور خورشید،محاسبه شده باشد.

دارو ندار:دارایی،مال ثروت                                  صحیح:درست

درگذشت:فوت کرد،مرد                                        دایرةالمعارف:کتابی شامل اطّلاعاتی درباره ی

حجره:اتاق،خانه،غرفه                                         علم،ادب،هنرو مانند آن ها،دنش نامه

فراگرفتم:یادگرفتم

تعلیم:یاد دادن                                                    اطّلاعات:خبرها،آگاهی ها،دانستنی ها

معلومات:مجموعه دانش ها و آگاهی ها                    متون:جمع متن،نوشته ها

تکمیل:کامل کردن                                              معتبر:با اهمّیّت،قابل توجّه

مفصّل ترین:گسترده ترین،مشروح ترین

اساسی ترین:مهم ترین                                        تحقق:برسی کردن،پرسیدن در مورد چیزی

عظیمی:بزرگی                                                 طب:پزشکی

نقل:بازگو کردن،بیان سخن                                 از پای در آورده بود:به کنایه او را تابود کرد.

تأخیر:عقب انداختن،درنگ کردن                          صمیمی:هم دل بودن،مهربان بودن

رحلت:از این دنیا رفتن،مٌردن                               دیوان:مجموعه ی شعرها ی یک شاعرکه در یک کتاب

رحمة الله علیها:رحمت خداوند بر آن ها باد               چاپ شده است.

به هر نحو:به هر شکل                                      زًهر:سًم،تلخی آزار

معاصر:هم دوره ی ما                                       هجر:دوری،جدایی

سرشار:پٌر                                                      غریب:نا آشنا،بیگانه

 معنی بیت ها

در عشقی  کشیده ام که مپرس                      زهر هجری چشیده ام که مپرس.

رنج عشقی را تحمّل کرده ام که از آن سوال نکن؛زیرا نمی توانم جواب بدهم و زهر جدایی نوشیده ام که تلخی نتوان پرسید.

گشته ام در جهان و آخر کار          دلبری برگزیده ام که مپرس.

زمان زیادی را در دنیا جست و جو کرده ام و عاقبت،دلبری را انتخاب کرده ام که نمی توان وصفش کرد.

بی تو در کلبه گدایی خویش              رنج هایی کشیده ام که مپرس.

بدون تو در خانه ی فقیرانه و بی رونق خودم،سختی های زیادی را تحمّل کردم که درباره ی آن،چیزی را از من نپرس.

همچو حافظ،غریب در ره عشق         به مقامی رسیده ام که مپرس .

مانند حافظ،دور از وطن،رونده ی راه محبّت شدم و به مقام و درجه ای از عرفان رسیده ام که پرسیدنی نیست.