ارائه ي راهكارهاي عملي براي برطرف كردن مشكل بدخطي دانش آموز

ارائه ي راهكارهاي عملي براي برطرف كردن مشكل بدخطي دانش آموز

تجربیات یک معلم

ارائه ي راهكارهاي عملي براي برطرف كردن مشكل بدخطي دانش آموز

1 -ايجاد انگيزه ي زيبا نويسي در دانش آموزان با نشان دادن چند نمونه خط زيبا در كارت پستال و ها كتاب هاي هنر . در اين مرحله دانش آموز با ديدن اين نمونه ها انگيزه ي بيشتري براي زيباتر نوشتن پيداكرد.

2-آموزش صحيح به دست گرفتن و قلم همچنين طرز نشستن صحيح هنگام نوشتن با ارائه ي الگوهايي از هم كلاسي هايش از( اوايل سال تحصيلي)

3-فعاليت هايي براي تقويت عضلات كوچك و بزرگ دست دانش آموز در  زنگ هنر انجام شد كه به شرح زير مي باشد: بازي با خمير بازي و درست كردن اشكال و حروف ، مچاله وبازكردن روزنامه  ،بازو بسته کردن دكمه هاي لباس و بند كفش ، رسم كردن خطوط و نوشتن كلمات بر روي ماسه ي نرم وتميز ، چنگ زدن هوا، بريدن اشكال هندسي . بعد از انجام اين فعاليت ها مشاهده شد كه عضلات دست دانش آموز نسبت به قبل ورزيده ترو قويتر شد  كه دربه دست گرفتن مداد و تند نويسي او تأثير زيادي گذاشت.

4-براي هماهنگ تر شدن چشم و دست دانش آموز فعاليت هايي با همكاري معلم ورزش در زنگ هاي ورزش انجام شد. كه به شرح زير مي باشد: انداختن توپ در سطل،گرفتن و پرتاب كردن توپ،پيچاندن  نخ به دور قرقره،طناب بازي،نوشتن در هواوحمل يك استكان  پر ازآب،به گونه اي كه هنگام راه رفتن آب نريزد.همچنين از اولياي دانش آموز مشكل دار درخواست شدکه اين فعاليت ها یافعاليت هاي شبيه به این در منزل نيز انجام شود.. راستاي فعاليت هاي انجام شده براي هماهنگي بيشتر چشم و دست دانش آموز،يك سري خطوط موازي با فاصله هاي كم زياد در دفتر شطرنجي به دانش آموز ارايه شد .وسط  هردو خط موازي يك خط راست از يك جهت بدون برداشتن مداد رسم كند. اين فعاليت ها تحت عنوان آزمون(فراستيك ) دركتاب اختلالات ديكته نويسي دكتر مصطفي تبريزي آورده شده است.

5- با انجام فعاليت هاي فوق تغييراتي در دست خط دانش آموز ايجاد شد .که باتشويق هاي معلم و توجيه كردن اوليا نسبت به رسيدگي به تكاليف فرزندشان و تمرين كردن او با باعث تقويت انگيزه در دانش آموز گرديد .و در ذهن دانش آموز تصوير مثبتي از خودش ايجاد شد.

6- به وسيله لاك غلط گير يك علامت بر روي مداد دانش آموز مشخص كرديم تا محل مناسبي كه هنگام نوشتن بايد بگيرد  راازياد نبرد.

7 -براي آشنايي بيشتر دانش آموز با روش و نحوه ي نوشتن خط تحريري،از كتاب چهار جلدي تمرين خط(سيد مرتضي موسوي گرمارودي) استفاده كرديم و آن را در اختيار دانش آموز قرار داديم . وهمچنين كپي برداري از روي كلمات كتاب به وسيله ي كاغذ نازك به را دانش آموز آموزش داديم كه كودك می تواند در طول تابستان هم به كمك اوليا اين تمرينات را انجام دهد.

8-علاوه بر دادن سرمشق مناسب به  اندازه، از دانش آموز خواسته  شد كارهايي را در كه منزل انجام مي دهد به صورت يادداشت هاي روزانه تهيه كند ودر كلاس ارائه دهد.

9-در  هر دوسه روز يك  بار در زنگ هاي درس بنويسيم مسابقه ي خط برگزار  شد وبه  نفرات برتر بخصوص كساني كه خطشان بهتر شده بود جوايزي اهداء گرديد .

10- نشاندن دانش آموز مشكل  دار در كنار يكي از هم كلاسي هاي خوش خط تاباعث انگيزه و فعاليت بيشتر او در شود.

 اجراي طرح جديد و نظارت بر آن

1-شيوه ي نظارت در مرحله ي اول ( ايجاد انگيزه ) مشاهده ي عملكرد او توسط معلم حين انجام تكاليف و ارائه ي رهنمودهاي بعدي.

2- راه نظارت بر شيوه ي صحيح به دست گرفتن قلم بصورت مشاهده ي مستقيم و ارائه ي الگوهاي مناسب انجام گرفت .

3- در فعاليت هاي مربوط به تقويت عضلات شيوه ي نظارت ، مشاهده ي مستقيم معلم بود .

4- در فعاليت هاي مربوط به هماهنگي چشم و دست دانش آموز در كه زنگ هاي ورزش انجام شد شيوه ي نظارت مشاهده ي مستقيم معلم و نظرخواهي از دبير تربيت بدني ، وهمچنين بازبيني دفتر شطرنجي دانش آموز بود .

5- در راهكار پنجم نظارت بصورت مشاهده ي مستقيم خود معلم و والدين و اظهارات ها آن .

6- در راهكار ششم شيوه ي نظارت به مشاهده ي مستقيم معلم در نحوه ی به  دست گرفتن مداد توسط دانش آموز بود .

7- در راهكار هفتم شيوه ي نظارت بصورت مشاهده ي مستقيم و بازبيني كتاب خط دانش آموز و ارائه باز خوردها وراهنماييهاي لازم .

8- در راهكار هشتم شيوه ي نظارت بصورت مشاهده ي مستقيم معلم و بازخوردهاي اوليا و بازبيني يادداشتهاي روزانه.

9- در راهكارهاي نهم ودهم شيوه ي نظارت بصورت مشاهده ي مستقيم عملكرد و ميزان علاقه ي دانش آموز بود.

10- بطور كلي در اين پژوهش نحوه ي نظارت بر اجراي راهكارها ، مشاهده ي مستقيم معلم هنگام انجام تكاليف و فعاليت ها ونظرخواهي از دبير تربيت بدني واولياي دانش آموز بود.

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید