اقدامات معلم در راستای فعالیت های گروهی دانش آموزان ( فراگیران)

اقدامات معلم در راستای فعالیت های گروهی دانش آموزان ( فراگیران)

اقدامات معلم در راستای فعالیت های گروهی دانش آموزان ( فراگیران)

ظرافت های معلم در فعالیت های گروهی:

 • معلم به همه ی گروه ها نظارت و سرکشی کند نه فقط بعضی گرو ه ها.
 • عمل نظارت معلم عمدتاً به صورت غیر کلامی انجام گیرد . به عبارت دیگر معلم یک فرد مشاهده کننده باشد.
 • در یک گروه بیش از حد مستقر نشود.
 • درصورتی که یک گروه سؤال یا اشکالی از بحث یا فعالیت مورد نظر داشته باشد معلم بلافاصله پاسخ ندهد و سؤال را به گروه برگرداند. برای مثال ، نظر گروه در این مورد چیست؟ گروه چه نظری دارد ؟
 • معلم توجه و نظارت کند که همه ی دانش آموزان در هر گروهی فعالیت و مشارکت داشته باشند.
 • اعضای گرو ه ها ثابت نباشد و هر دو هفته یک بار اعضای گروه ها تغییر کند.
 • رابطین (نمایندگان)گرو ه ها نیز متغیر باشند و به افراد خاصی محدود نشود. در هر نوبت یکی از فراگیران به عنوان رابط یا نماینده ی گروه مسئولیت به عهده گیرد.
 • هرگروهی موظف است عملکرد یا نتیجه ی فعالیت گروهش را خودش ارائه دهد ، نه گروه دیگر و یا معلم.
 • گروها متجانس باشند . درهر گروهی فراگیران قوی ، متوسط و ضعیف دیده شود.
 • تعداد اعضا ، در گرو ها به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله : تعداد کل فراگیران در کلاس ، اندازه ی کلاس ، فضای آموزشی ، قدرت رهبری و مدیریت معلم ، تعداد نیمکت ها یا صندلی های کلاس و متن درس.
 • تعداداعضاء گرو ه ها با شماره ی فرد بهتر است از تعداد اعضاء با شماره زوج. به عنوان نمونه گرو های سه نفری از گروه های چهار نفری بهتراست . به دلیل اینکه در گروه های با شمارهای زوج ، فراگیران دو به دو گرو های کوچک تری تشکیل می دهند و روح همکاری و تشریک مساعی بین همه ی اعضا دیده نمی شود.
 • بهتر است در پایه های تحصیلی پایین تر تعداد اعضاء گروه ها کمتر باشد.(گروه های دو یا سه نفری ).
اقدامات معلم در راستای فعالیت های گروهی دانش آموزان ( فراگیران)
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید