خلاصه نکات فارسی ششم ابتدایی- درس دوم-پنجره های شناخت

خلاصه نکات فارسی ششم ابتدایی- درس دوم-پنجره های شناخت

واژگان

خلقت:آفرینش،طبیعت                                                    جالب:آن چه علاقه ی کسی رابه خود

عجله:شتاب کردن در کاری                                              جلب می کند،درخود توجّه

مشاهده:دیدن،  باچشم دیدن                                        لابُد:گویا،انگار،چنان که معلوم است

درنگ:صبر،توقّف،تأخیر                                                    شگفت زده:همراه با تعجب

فهم :فهمیدن ودریافتن چیزی                                           عملکرد:فعّالیّت،حاصل و نتیجه ی کاری

پسندیده:خوب،نیکو                                                      موضوع:مطلب،آن چه درباره ی آن گفتگومی شود.

تفکّر:اندیشه،اندیشیدن                                                  پدیده:آن چه وجود دارد،چیز

شباهت:شبیه بودن،همانند بودن                                      کشف:آشکارشدن،پی بردن به وجودچیزی

اشیا:چیزها،شیءها                                                  هراسیدن:ترسیدن(نهراسیم:نترسیم)

به راستی:به درستی                                                پایبند باشیم:مقصّدباشیم، عهده دار باشیم

 

   معنی نثرها

        ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت،سرانجام به خالق همه ی این ها ایمان می آوریم.

ما با خود شناسی (شناختن خودمان)و شناخت مردم و آفریده های آفرینش، عاقبت به آفریننده ی واقعی (خداوند) ایمان می آوریم.

      هر کس تنها به خود تیکه کند و خودبینی را پیشه سازد ، به شناخت خالق ، دست نمی یابد به همین سبب ، خود با خالق ارتباطی ندارد.

هر کسی فقط به خودش تکیه و تأکید کند و سرگرم خودپسندی و خودخواهی شود ، نمی تواند خداوند را بشناسد ، به همین سبب ، انسان خودبین و خودخواه نمی تواند به خداوند نزدیک شود.

 

معنی شعر ای مادر عزیز

ای مادر عزیز که جانم فدای تو                     قربان مهربانی و لطف و صفای تو.

ای مادر عزیز و گرامی ، من فدای مهربانی و یک رنگی و پاکی تو بشوم.

هرگز نشد محّبت یاران و دوستان                      هم پایه ی محّبت و مهر و وفای تو.

عشق و محّبت یاران و دوستان صمیمی ، هرگز به اندازه ی عشق و مهربانی تو نیست.

مهرت،برون نمی رود از سینه ام که هست                        این خانه،خانه ی تو و این دل،سرای تو.

مهر و محّبت تو از وجودم پاک نمی شود و همیشه باقی می ماند:زیرا قلب من ، جایگاه عشق و محّبت تو است.

ای مادر عزیز که جان داده ای مرا                       سهل است اگر جان دهم اکنون برای تو.

ای مادر عزیز که مرا به دنیا آورده ای و به من زندگی تازه ای بخشیدی اگر من الان خودم را در راه تو فداکنم،ساده و آسان است.

خشنودی تو مایه ی خشنودی من است                        زیرا بود رضای خدا،در رضای تو.

خوش حالی و رضایت تو، موجب خوش حالی من می شود؛زیرا راضی بودن تو سبب می شود که خدا هم از من راضی و خوشحال باشد.

گر بود اختیار جهانی به دست من                         می ریختم تمام جهان را به پای تو.

اگر اختیار تمام نعمت های جهان در دست من بود تمام آن ها را به خاطر لطف و مهربانی هایت به تو هدیه می کردم.

تاریخ ادبیات:وی از سال1314به شعر و شاعری روی آورد.آثار او دیوان حالت که نماینگر عمق و دانش ادبی.

 

خلاصه نکات فارسی ششم ابتدایی- درس دوم-پنجره های شناخت
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید