روش تدریس اکتشافی و مراحل آن

امروزه در حوزه ی تعلیم و تربیت و آموزش فراگیران یکی از چالش های معلمان بحث روش های تدریس است و به کارگیری تدریس متناسب با هر مادهی درسی اهمیت زیادی دارد .

روش تدریس اکتشافی

روش تدریس

از آن جا که در فرآیند یاددهی – یادگیری می بایست شرایطی فراهم شود تا دانش آموزان برای یادگیری برانگیخته شوند و دراین مهم معلم می تواند به عنوان عاملی برجسته در این فرآیند مؤثر باشد.

یادگیری اکتشافی

یادگیری اکتشافی یعنی تغییر رفتار ، اما نه هرگونه تغییری بلکه تغییری که براثر تجربه حاصل شده باشد .بنابراین به تغییرات ناشی از رشد و بلوغ شیمیایی و مکانیکی به هیچ وجه یادگیری گفته نمی شود.

یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانش آموز طی آن باید مسئله ی مورد نظر را مشخص کند ، راه حل های ممکنی را برای آن در نظرگیرد ، این راه حل ها را با توجه به شواهد آزمایش کند و با توجه به این آزمایش نتیجه گیری های مناسبی به دست آورد ، این نتیجه گیری ها را در موقعیت های جدید به کار گیرد و سرانجام به قوانین کلی و قابل تعمیم برسد. یادگیری اکتشافی از حیث روش تدریس ، به آن دسته از موقعیت های آموزشی گفته می شود که در آن ها دانش آموز با راهنمایی محدود معلم یا بدون راهنمایی او به هدف مورد نظر نائل می آید.

روش تدریس اکتشافی

روش تدریس اکتشافی روشی است که در آن معلم موقعیت و فرصتی را ایجاد می کند که دانش آموزان با تلاش فردی و گروهی در فرایند یادگیری  شرکت کنند و مفاهیم درسی مورد نظر را دریابند.

مراحل روش تدریس اکتشافی

  • مشخص کردن مسئله ی مورد نظر
  • ارائه ی راه حل هایی برای حل مسئله یا تحلیل موضوع
  • آزمایش راه حل های پیشنهادی
  • نتیجه گیری و کاربرد نتایج در موقعیت های مختلف
  • رسیدن به قوانین عملی و قابل تعمیم

این مراحل  در قالب اقدامات پیش از آموزش ، آموزش دادن درس و اقدامات پس از آموزش مطرح می شود.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید