ظرافت های معلم در ارتباط عاطفی با فراگیران

ظرافت های معلم در ارتباط عاطفی با فراگیران

عاطفه نقطه ی عطف معلمی است . معلم خوب را در تقاطع عشق و عقل جستجو کنید.

در کلاس درس

 • ارادت قلبی را به زبان آوردن . مانند : شما ، برای من مهم هستید ، شما عزیزان من هستید.
 • هر  از گاهی ، تماس فیزیکی با فراگیران . برای مثال : دست دادن با آنان ، دست روی شانه ی آنان.
 • هر  از گاهی ، کنار فراگیران نشستن .
 • فاصله ی فیزیکی خود را با آنان کم کردن ( حرکت کردن بین آنان ).
 • هدیه دادن به فراگیران.
 • فراگیران را به اسم صدا زدن .
 • لبخند زدن به آنان.
 • استفاده از روش خاطره گویی: هر  از گاهی معلم و فراگیران . بنا به موقعیت کلاس  .  خاطرات خود را بیان کنند.
 • هم حسی با آنان ، تأیید گفته ها و دغدغه های فراگیران .

 خارج از کلاس و مدرسه

 •  صحبت خصوصی و دو نفری.
 • ورزش کردن با یکدیگر مثلاَ فوتبال بازی کردن ، تنیس روی میز ، والیبال با آنان.
 • بایکدیگر قدم زدن ، خارج از مدرسه.
 • سینما رفتن با فراگیران .
 • با یکدیگر شرکت در مراسم  دعا ، مانند دعای کمیل.
 • اردو رفتن با فراگیران (یک روزه یا چند روزه ).
 • هر از گاهی ، تماس با فراگیران.
 • دعوت از فراگیر برای سوارشدن در ماشین معلم .

 

نکات کاربردی معلمان و اساتید در وب سایت  بهار علم

 

 

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید