ظرافت های معلم در برابر پرسش هایی که معلم پاسخ آن را نمی داند!

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: « علم سه مرحله دارد ؛

1)مرحله تکثیر  2) مرحله ی تواضع و فروتنی 3) مرحله ی اقرار به نمی دانم 

نسبت به آن چه باید بداند هیچ چیز نمی داند.»

 

درشرایطی که فراگیری پرسشی از معلم بپرسد و معلم جواب آن را نداند ، معلم می تواند یکی از راهبردهای زیر را به کار برد.

معلم راحت و صادقانه بگوید :« نمی دانم ». با اجرای این راهبرد میزان اعتماد و اطمینان فراگیران به گفته ها و مطالب معلم بیشتر می شود و در عین حال معلم به فراگیران ، درس « صداقت » در زندگی می دهد. این راهبرد در شرایطی قابل تأیید است که تکرار نشود.

معلم سؤال فراگیر را به کل کلاس برگرداند . این راهبرد در شرایطی قابل تأیید است که معلم پاسخ سؤال را فراموش کرده باشد  و از سوی دیگر احتمال دهد در هنگام بازگشت سؤال به کلاس ، پاسخ از سوی برخی فراگیران ارائه می شود .

سؤال فراگیر را به عنوان « سؤال هفته » انتخاب کند. به شرط آن که سؤال در حد و اندازه ی سؤال هفته باشد واز طرف دیگر خود معلم تا جلسه ی بعدی به دنبال پاسخ سؤال باشد و این راهبرد را خود معلم قبلاً اجرا کرده باشد.

یکی از فراگیران را به کتابخانه ی دفتر یا مدرسه ارجاع دهد تا کتاب ها و منابعی که در رابطه باسؤال است را به کلاس آورد تا در حضور فراگیران پاسخ پرسش را بیابد . این راهبرد موجب گرایش فراگیران به منابع دیگز ، غیر از کتاب درسی می شود.

معلم می تواند با توجه به شرایط و امکانات مدرسه و کلاس  ، به کمک فراگیران از سیستم های مجازی برای یافتن پاسخ ان سؤال استفاده کند.

معلم می تواند پاسخ سوال را به آخر وقت یا زمان دیگری موکول کند. به شرط آن که فراگیر در آخر وقت ، طرح مجدد پرسش را فراموش کند!

 

با دنبال کردن مقالات ظرافت های معلمی در وب سایت  بهار علم به معلم نمونه تبدیل خواهید شد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید