عناصر داستان|نکات دستوری و ادبی درس هفتم فارسی چهارم

عناصر داستان|نکات دستوری و ادبی درس هفتم فارسی چهارم

عناصر داستان|نکات دستوری و ادبی درس هفتم فارسی چهارم

عناصر داستان:

الف) شخصیّت های داستان

1)شخصیّت های اصلی: قصّه پیرامون محور آن ها می چرخد.

2) شخصیّت های فرعی: به قصّه وارد و از آن خارج می شوند و در روند قصّه ، تأثیر می گذارند.

ب) مکان: صحنه در هر داستان ، محلّ اتّفاق هایی است که شخصیّت اصلی ، در آن قرار دارد. هر قصّه می تواند یک یا چند صحنه داشته باشد. اتاق ، سالن ورزشی ، جنگل ، کتابخانه و … می توانند مکان قصّه باشند.

ج) زمان : نظمِ زمانی رُخدادها و ترتیب وقوع رویداد ها حفظ شود. (تمامی وقایع به ترتیب زمان رویداد آنها بیان می شود.)

گاهی نیز ممکن است شخصیّت های اصلی داستان ، دچار مشکل شده و به نوعی از تعادل اوّلیه خارج شوند.

د) اتّفاق های داستان : هر داستان یک یا چند اتّفاق را به طور هم زمان یا به نوبت بیان می کند.

هـ ) نتیجه : اوج داستان یا نتیجه ، نقطه ای است که گره قصّه ، باز و به پرسش اصلی پاسخ داده می شود.

اسم غیر ساده: اسمی است که از دو یا چند بخش ساخته شده و می توان آن را به بخش های کوچک تر تقسیم کرد.

مانند: خود پسند، خود رأی ، خود خواه ، خود پرداز، خود باور، خودبین، خودجوش،خودنویس، خودآموز

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید