نکات مهم فارسی ششـم – درس نهـم -رنج هایی کشیده ام که مپرس

نکات مهم فارسی ششـم – درس نهـم -رنج هایی کشیده ام که مپرس

واژگان

هجری:مربوط به هجرت پیغمبر                                    مراجعه کنندگان:برگشت کنندگان،کسانی که به جایی

(ص)از مکّه به مدینه                                                 یا چیزی،برمی گردد.

شمسی:سالی که بر مبنای گردش زمین                      طرز:شیوه،روش

به دور خورشید،محاسبه شده باشد.

دارو ندار:دارایی،مال ثروت                                         صحیح:درست

درگذشت:فوت کرد،مرد                                            دایرةالمعارف:کتابی شامل اطّلاعاتی درباره ی

حجره:اتاق،خانه،غرفه                                             علم،ادب،هنرو مانند آن ها،دنش نامه

فراگرفتم:یادگرفتم

تعلیم:یاد دادن                                                       اطّلاعات:خبرها،آگاهی ها،دانستنی ها

معلومات:مجموعه دانش ها و آگاهی ها                      متون:جمع متن،نوشته ها

تکمیل:کامل کردن                                                  معتبر:با اهمّیّت،قابل توجّه

مفصّل ترین:گسترده ترین،مشروح ترین

اساسی ترین:مهم ترین                                          تحقق:برسی کردن،پرسیدن در مورد چیزی

عظیمی:بزرگی                                                     طب:پزشکی

نقل:بازگو کردن،بیان سخن                                       از پای در آورده بود:به کنایه او را تابود کرد.

تأخیر:عقب انداختن،درنگ کردن                                صمیمی:هم دل بودن،مهربان بودن

رحلت:از این دنیا رفتن،مٌردن                                    دیوان:مجموعه ی شعرها ی یک شاعرکه در یک کتاب

رحمة الله علیها:رحمت خداوند بر آن ها باد                 چاپ شده است.

به هر نحو:به هر شکل                                          زًهر:سًم،تلخی آزار

معاصر:هم دوره ی ما                                            هجر:دوری،جدایی

سرشار:پٌر                                                          غریب:نا آشنا،بیگانه

 معنی بیت ها

در عشقی  کشیده ام که مپرس                       زهر هجری چشیده ام که مپرس.

رنج عشقی را تحمّل کرده ام که از آن سوال نکن؛زیرا نمی توانم جواب بدهم و زهر جدایی نوشیده ام که تلخی نتوان پرسید.

گشته ام در جهان و آخر کار                             دلبری برگزیده ام که مپرس.

زمان زیادی را در دنیا جست و جو کرده ام و عاقبت،دلبری را انتخاب کرده ام که نمی توان وصفش کرد.

بی تو در کلبه گدایی خویش                          رنج هایی کشیده ام که مپرس.

بدون تو در خانه ی فقیرانه و بی رونق خودم،سختی های زیادی را تحمّل کردم که درباره ی آن،چیزی را از من نپرس.

همچو حافظ،غریب در ره عشق                      به مقامی رسیده ام که مپرس .

مانند حافظ،دور از وطن،رونده ی راه محبّت شدم و به مقام و درجه ای از عرفان رسیده ام که پرسیدنی نیست.

 

 

نکات مهم فارسی ششـم - درس نهـم -رنج هایی کشیده ام که مپرس
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید