جمع و تفریق اعداد اعشاری به 3 روش

دراین فیلم جمع و تفریق اعداد اعشاری به 4 روش رسم شکل رسم محور تبدیل به اعداد غیراعشاری تبدیل به کسر به طور کامل آموزش داده شده است .

ارزش مکانی عددهای اعشاری و جمع و تفریق آن‌هابه کمک جدول ارزش مکانی

تا این جا کم‌ترین مرتبه درجدول ارزش مکانی مرتبه یکان بود که درسمت راست عدد قرار داشت. با معرفی اعداداعشاری یک مرتبه‌ی دیگر به جدول ارزش مکانی اضافه می شود که از مرتبه ی یکان کم ارزش تر می باشد و در سمت راست یکان قرار می گیرد.نام این مرتبه دهم است .

پیدا کردن زاویه های نامعلوم دریک شکل -مجموع زوایای مثلث و چهارضلعی ها

در این فیلم درابتدابا زوایه های راست و نیم صفحه آشنا می شویم. درادامه به پیداکردن زاویه ها ی نامعلوم دریک شکل می پردازیم . همچنین با دونوع مثلث متساوی الاضلاع ومثلث متساوی الساقین  آشنا می شویم سپس به نکات مربوط به مثلث و چهار ضلعی ها وپیداکردن مجموع زاویای داخلی آن ها می پردازیم […]

روش های حل مسئله

در این آموزش به دو روش حل مسئله حل مسئله به روش الگویابی حل مسئله به روش حذف حالت های نامطلوب پرداخته ایم .      

اندازه گیری زمان – نمودارزمان پایه چهارم

بسیاری از مسائل زمان را می توانیم با رسم یک ساعت حل کنیم  .برای سادگی در حل مسائل زمان درپایه چهارم از نمودار زمان استفاده می کنیم که در این فیلم این موارد به طور کامل با حل سوالات متنوع آموزش داده شده است .