جمع و تفریق اعداد اعشاری به 3 روش

دراین فیلم جمع و تفریق اعداد اعشاری به 4 روش رسم شکل رسم محور تبدیل به اعداد غیراعشاری تبدیل به کسر به طور کامل آموزش داده شده است .

ارزش مکانی عددهای اعشاری و جمع و تفریق آن‌هابه کمک جدول ارزش مکانی

تا این جا کم‌ترین مرتبه درجدول ارزش مکانی مرتبه یکان بود که درسمت راست عدد قرار داشت. با معرفی اعداداعشاری یک مرتبه‌ی دیگر به جدول ارزش مکانی اضافه می شود که از مرتبه ی یکان کم ارزش تر می باشد و در سمت راست یکان قرار می گیرد.نام این مرتبه دهم است .

زاویه – زاویه ی راست و مقایسه ی زاویه ها وآشنایی با زاویه ی تند وباز

دراین فیلم مباحث ابتدا با مفهوم زاویه آشنا می شویم و در ادامه با نام گذاری زاویه ها به 3 روش و در ادمه با خواندن زاویه ها آشنا می شویم. در مراحل بعد با زاویه راست و تشخیص راست بودن یک زاویه به کمک گونیا  خواهیم پرداخت . در نهایت روش مقایسه ی دو […]

اندازه گیری و رسم انواع زاویه ها با کمک نقاله

دراین فیلم روش اندازه گیری هر زاویه های شامل تند ، باز و راست و … به طور روان و سلیس آموزش داده شده است . همچنین رسم زاویه ها با نقاله با کیقیت خوب و به روش ساده در این فیلم قابل مشاهده است .            

پیدا کردن زاویه های نامعلوم دریک شکل -مجموع زوایای مثلث و چهارضلعی ها

در این فیلم درابتدابا زوایه های راست و نیم صفحه آشنا می شویم. درادامه به پیداکردن زاویه ها ی نامعلوم دریک شکل می پردازیم . همچنین با دونوع مثلث متساوی الاضلاع ومثلث متساوی الساقین  آشنا می شویم سپس به نکات مربوط به مثلث و چهار ضلعی ها وپیداکردن مجموع زاویای داخلی آن ها می پردازیم […]