روش های حل مسئله

در این آموزش به دو روش حل مسئله حل مسئله به روش الگویابی حل مسئله به روش حذف حالت های نامطلوب پرداخته ایم .      

آموزش صفرتا100 تساوی کسرها به 3 روش

در این درس ابتدا تساوی کسرها از طریق شکل های پیوسته آموزش داده شده است. در مرحله بعد آموزش تساوی کسرها از طریق شکل های گسسته و دسته بندی ها را قرار دادیم. مرحله سوم تساوی کسرها بدون شکل ها آموزش جامعی را قرار دادیم و در آخر به مبحث مهم ساده کردن کسرها پرداخته […]

آموزش مقایسه کسرها به 3 روش

در این آموزش مقایسه کسرها به3 روش کسرهایی که مخرج برابر دارند. کسرهایی که صورت برابر دارند. کسرهایی که نه صورت برابر و نه مخرج برابر دارند . به صورت کامل آموزش داده شده است .  

صفرتا 100 عددنویسی از اول ابتدایی تا چهارم

با توجه به بیماری کرونا درکشورمان که باعث افت تحصیلی شدید دانش آموزان شده است تصمیم گرفتم مبحث بسیار مهم عددنویسی را از پایه شروع کنم و تمامی مباحث دربردارنده پایه چهارم راتاکید بیشتری داشته باشم .