آشنایی با انیمیشن ها و ایجاد محتوای بازخوردی Copy

آشنایی با انیمیشن ها و دادن بازخورد به دانش آموز و حذف پس زمینه تصاویر در پاور پونت