نمایش ساعت (زمان )به صورت عدد مخلوط

در این فیلم نحوه ی نمایش ساعت به صورت عدد مخلوط آموزش داده شده است .

 

 

 

 

مدت زمان تقریبی فیلم 13دقیقه است