اعداد اعشاری

دراین فیلم به معرفی اعداد اعشاری پرداختیم. درادامه به نحوه صحیح تبدیل انواع کسرها و اعداد مخلوط را به اعداد اعشاری را به طور کامل توضیح دادیم.

 

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم 22دقیقه می باشد .