عددمخلوط و نمایش عدد مخلوط به کمک شکل و محور

در ابتدا به مفهموم عدد مخلوط پرداختیم سپس عدد مخلوط را روی محور وباکمک شکل رسم کردیم  .در نهایت نمایش عدد مخلوط به کمک شکل و محور را به طور کامل بیان کردیم .

 

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم 20دقیقه می باشد .