روش های حل مسئله

در این آموزش به دو روش حل مسئله

  • حل مسئله به روش الگویابی
  • حل مسئله به روش حذف حالت های نامطلوب

پرداخته ایم .

 

 

 

مدت زمان تقریبی فیلم 18 دقیقه است