ارزش مکانی عددهای اعشاری و جمع و تفریق آن‌هابه کمک جدول ارزش مکانی

تا این جا کم‌ترین مرتبه درجدول ارزش مکانی مرتبه یکان بود که درسمت راست عدد قرار داشت. با معرفی اعداداعشاری یک مرتبه‌ی دیگر به جدول ارزش مکانی اضافه می شود که از مرتبه ی یکان کم ارزش تر می باشد و در سمت راست یکان قرار می گیرد.نام این مرتبه دهم است .

زمان تقریبی فیلم 20دقیقه می باشد .