جمع و تفریق اعداد اعشاری به 3 روش

دراین فیلم جمع و تفریق اعداد اعشاری به 4 روش

  1. رسم شکل
  2. رسم محور
  3. تبدیل به اعداد غیراعشاری
  4. تبدیل به کسر

به طور کامل آموزش داده شده است .

زمان تقریبی فیلم 20دقیقه می باشد .