3 روش محاسبه جمع و تفریق کسرها با مخرج برابر

در این آموزش جمع وتفریق کسرها به3 روش

  1. از طریق شکل
  2. از طریق محور
  3. از طریق محاسبات ریاضی .

به صورت کامل آموزش داده شده است .

 

 

آموزش جامع جمع و تفریق کسرها با مخرج برابر

مدت زمان تقریبی فیلم 15 دقیقه است