معرفی انواع کسر و آشنایی با عدد مخلوط و مفهوم واحد

دراین فیلم با انواع کسرها آشنا می شوید . همچنین در ادامه با حل مسائل گوناگون با مفهوم واحد کامل و عدد مخلوط به خوبی آشنا خواهید شد .

تدریس جامع و کامل از شناخت انواع کسرها - درک مفوم واحد کامل و عدد مخلوط