آموزش صفرتا100 تساوی کسرها به 3 روش

در این درس ابتدا تساوی کسرها از طریق شکل های پیوسته آموزش داده شده است.

در مرحله بعد آموزش تساوی کسرها از طریق شکل های گسسته و دسته بندی ها را قرار دادیم.

مرحله سوم تساوی کسرها بدون شکل ها آموزش جامعی را قرار دادیم و در آخر به مبحث مهم ساده کردن کسرها پرداخته ایم .

 

آموزش کامل تساوی و ساده کردن کسرها