آموزش مقایسه کسرها به 3 روش

در این آموزش مقایسه کسرها به3 روش

  1. کسرهایی که مخرج برابر دارند.
  2. کسرهایی که صورت برابر دارند.
  3. کسرهایی که نه صورت برابر و نه مخرج برابر دارند .

به صورت کامل آموزش داده شده است .

 

آموزش جامع روش های مقایسه کردن کسرها

مدت زمان تقریبی فیلم 27 دقیقه است