نمایش اعداد اعشاری به کمک محور و شکل

نمایش کامل اعداد اعشاری به کمک محور و شکل

 

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم 15دقیقه می باشد .