صفرتا100 تقریب ها (تقریب دهگان ، تقریب صدگان وتقریب هزار)

آموزش صفر تا صد تقریب

 

  • تقریب کمتر از 10
  • تقریب کمتراز100
  • تقریب کمتر از 1000

 

 

 

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم30 دقیقه