تقسیم عدهای دو ، سه و چهار رقمی بر یک رقمی

دراین فیلم مباحث تقسیم عددهای دو ، سه یا چهاررقمی با روش ساده و قابل درک آموزش داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم30 دقیقه