یادآوری تقسیم – رابطه های درستی تقسیم و بخش پذیری

دراین فیلم مباحث یاد آوری تقسیم به 3 روش

  • شکل
  • محور
  • محاسبات

آموزش داده شده است .

همچنین آموزش مبحث رابطه های درستی تقسیم و مبحث بخش پذیری دراین قسمت قرار دارد .

 

 

 

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم16 دقیقه