تقسیم عددهای چند رقمی بر دو رقمی

دراین فیلم مباحث تقسیم عددهای چند رقمی بر اعداد دو رقمی با روش ساده و قابل درک آموزش داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم21 دقیقه