صفرتا صد ضرب فرآیندی با گسترده کردن یک عدد و روش گسترده کردن دو عدد

دراین فیلم ضرب فرآیندی به 3 روش

  • گسترده کردن عدد اول
  • گسترده کردن عدد دوم
  • گسترده کردن هر دو عدد
  • به طور کامل آموزش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم 19 دقیقه