ضرب به روش تکنیکی یا خلاصه

آموزش ضرب تکنیکی یا همان روش قدیم که در نهایت  دانش آموزان باید یاد بگیرند .

 

 

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم13 دقیقه