آموزش محاسبه ی ضرب عدد درکسربه 3 روش

در این آموزش روش ضرب عدددر کسرها  به3 روش

  1. از طریق شکل
  2. از طریق محور
  3. از طریق محاسبات ریاضی .

به صورت کامل آموزش داده شده است .

 

 

 

 

آموزش جامع ضرب عدد درکسر

مدت زمان تقریبی فیلم 25 دقیقه است