یادآوری ضرب اعدادچند رقمی در یک رقمی

در این آموزش به تمرین و یاد آوری ضرب اعداد یک رقمی در یک رقمی ، دو رقمی در یک رقمی و سه رقمی در یک رقمی پرداخته ایم .

 

 

 

یادآوری ضرب سوم