ضرب اعداد2 و 3 رقمی با شکل

دراین آموزش ضرب اعداد 2 و 3 رقمی باکشیدن شکل و کوئیزنرها آموزش داده شده است .

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم 20 دقیقه