تأثیر صفر در ضرب اعداد 2 و 3 و چند رقمی

این آموزش به روش خیلی ساده و به زبان قابل درک برای کودکان  تدریس شده است .

 

 

 

 

زمان تقریبی فیلم 8 دقیقه