اجزای طرح درس – طرح درس ابزار یا هدف !؟

اجزای طرح درس – طرح درس ابزار یا هدف !؟

اجزای طرح درس – طرح درس ابزار یا هدف !؟

الف- هدف ها

 1. هدف کلی
 • هدف کلی را می توان از عنوان درس الهام گرفت.

برای مثال، در درس علوم تجربی ، عنوان درس « گوناگونی گیاهان » است. پس هدف کلی این درس عبارت است از : آشنایی فراگیران با انواع طبقه بندی گیاهان.

 • هدف کلی را می توان به صورت جمله ای (دارای فعل) و یا به صورت عبارتی نوشت.
 • هدف کلی ، بر حسب فعل های غیر رفتاری نوشته شود . مانند « آشنا می شوند.» «پی می برند » ، « می دانند» ، «می فهمند» .
 • هدف کلی در قالب یکی دو جمله نوشته شود . بستگی به این دارد که از چند حیطه استفاده گردد . حداکثر تعداد هدف کلی سه مورد است.

2- هدف های رفتاری

 • هدف های رفتاری در راستای هدف کلی درس باشد. به عنوان نمونه اگر هدف رفتاری ، براساس حیطه ی عاطفی باشد ، باید در هدف کلی نیز آن حیطه متبلور باشد.
 • هدف های رفتاری به صورت خبری باشد نه پرسشی .
 • هدف های رفتاری برحسب فعل های رفتاری نوشته شود. (هدف های رفتاری ، رفتارهای قابل مشاهده ، محسوس و ملموس ، قابل اندازه گیری و سنجش است که در رفتار فراگیران متجلی می شود.)
 • هدف های رفتاری در قالب چند جمله – به طور متوسط 5 الی 7 جمله – نوشته شود . تعداد زیاد هدف های رفتاری ، عین و کاربردی آن را زیر سوال می برد.
 • هدف های رفتاری از حیطه های مختلف. شناختی ، عاطفی و حرکتی . طراحی شود.
 • هدف های رفتاری از طبقات مختلف یک حیطه طراحی شود نه فقط یک طبقه ی مشخص.
 • هدف های رفتاری فقط با یک فعل رفتاری مشخص  نباشد . مثلاً « نام می برند» یا « تعریف می کنند».

ب – شیوه ی تدریس

 • شیوه ها یا الگوی تدریسی که نام برده می شود در قسمت «ارائه ی درس » طرح درس و همچنین در ضمن تدریس نمایان باشد. بنابراین معلم نباید نمایشگاهی از شیوه ها و الگوهای تدریس را ارائه دهد!
 • در صورتی که از الگوهای فعال یا شیوه ی تلفیقی استفاده می کند ، دقیقاً نام الگوها یا شیوه های تدریس نوشته شود و به کلمات فعال یا تلفیقی بسنده نگردد.

ج- رسانه های آموزشی

 • از وسایل و رسانه های آموزشی که نام برده می شود در قسمت « ارائه ی درس » طرح درسو همچنین در ضمن تدریس نمود داشته باشد.
 • مهم آن نیست که تعداد وسایل و رسانه های آموزشی زیاد باشد ، بلکه رسانه ها باید مناسب با موضوع و اهداف درس ، ابتکاری و به روز باشد.

د- کارهای مقدماتی

 • در این قسمت ، آنچه را که معلم قبل از ارزشیابی تشخیصی انجام می دهد ، مانند برقرای ارتباط با فراگیران : سلام و احوال پرسی با آنان ، حضور و غیاب از آنان واشاره به مناسبت  ارائه گردد.
 • مدت زمان کارهای مقدماتی برحسب مدت زمان کل تدریس تنطیم شود.

ه – ارزشیابی ورودی

 • جملات این قسمت به صورت پرسشی باشد نه خبری.
 • ارزشیابی ورودی در قالب چند پرسش- به طور متوسط سه تا پنج پرسش- باشد.
 • سوالات ، از پیش نیاز درس جدید باشد.
 • مدت زمان ارزشیابی برحسب مدت زمان کل تدریس مشخص شود.

و- آماده سازی

 • دقیقا ً نوع راهبرد یا عملکرد معلم در زمینه سازی نوشته شود.
 • زمینه سازی با موضوع و هدف ذرس ارتباط داشته باشد.
 • خلاقیت معلم در مورد زمینه سازی تعیین کننده است.
 • مدت زمان آماده سازی ، مدت کوتاهی باشد.

ز- ارائه ی درس

 • گام های شیوه یا الگوی تدریس به ترتیب نوشته شود.
 • ارائه ی درس نه به صورت کلی و نه به صورت جزیی نوشته شود.
 • فعالیت های فراگیران به موازات فعالیت معلم نیز مشخص شود.
 • بیشترین زمان بندی مراحل تدریس به این مرحله اختصاص یابد.

ح- جمع بندی و نتیجه گیری

 • به صورت کلی و مبهم نوشته نشود.
 • دقیقاً خلاصه و نتیجه گیری از درس نوشته شود.
 • در قسمت «فعالیت فراگیران» نوشته شود تا مشخص گردد که این فعالیت توسط فراگیران انجام می گیرد.
 • مدت طمان جمع بندی برحسب مدت کل تدریس مشخص شود.

ط- ارزشیابی تکوینی

 • جملات این قسمت به صورت پرسشی باشد نه خبری.
 • ارزشیابی تکوینی در قالب چند پرسش ، به طور متوسط پنج پرسش باشد.
 • پرسش ها از درس جدید باشد.
 • این پرسش ها می تواند در ضمن تدریس نیز انجام گیرد.
 • زمان بندی ارزشیابی تکوینی برحسب مدت زمان کل تدریس مشخص شود.

ی- تعیین تکلیف

 • فعالیت هایی که فراگیران بایدتا جلسه ی آینده انجام دهند ، مشخص گردد.
 • این فعالیت ها به گونه ای باشد که رشد فکری و خلاقیت فراگیران را تقویت کند.

 

 

اجزای طرح درس - طرح درس ابزار یا هدف !؟
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید