نکات نگارش فارسی ابتدایی پایه چهارم -پنجم و ششم – نهاد و گزاره

نکات نگارش فارسی ابتدایی پایه چهارم -پنجم و ششم – نهاد و گزاره

هر جمله از د وقسمت نهاد و گزاره  تشکیل می شود.

نهاد: قسمتی از جمله است که درباره ی آن خبر می دهیم.

گزاره: خبری است که درباره ی نهاد داده می شود.

مثال:      شخصی به یکی از دو ستانش نامه  می نوشت.

              نهاد               گزاره

راه تشخیص نهاد: از خودمان ،پرسش های «چه کسی؟» و یا «چه چیزی؟» را می پرسیم.به پاسخی که شنیده می شود ،نهاد می گویند.

مثال:       آرش نام خدا را بر زبان آورد.                 چه کسی بر زبان آورد(آرش= نهاد)

نکته: فعل همیشه در قسمت گزاره است.

نکته: اگر گزاره فقط یک کلمه باشد ،آن کلمه حتما فعل است.

نکته: نهاد یا گزاره هر کدام می توانند یک کلمه یا بیش تر از یک کلمه باشند.

نکته:اگر نهاد جمله،کننده ی کار باشد به آن فاعل یا نهاد فاعلی می گویند.در غیر این صورت نهاد غیر فاعلی است.

نکته:گاهی نهاد در جمله هایی که فعل آن امری است ،حذف می شود.

مثال: (تو) تکالیفت را بنویس.

فاعل:به کسی یا چیزی می گویند که کاری از او سر زده باشد.

مثال: آرش با قدم های محکم از کوه بالا رفت.(آرش =فاعل)

نکته: بعضی از فعل ها همیشه دارای نهاد غیرفاعلی هستند. این فعل ها عبارتند از:

هست ، بود ، بُوَد ، باشد ، شد ، است ، گشت ، گردید

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید