3 روش آسان و کاربردی برای حفظ جدول ضرب پایه سوم ابتدایی

برای کمترکسی پیش میاید که از حفظ کردن جدول ضرب خاطره‌ای نداشته باشد. گاهی اوقات این خاطره خیلی شیرین و گاهی نیز بسیارتلخ است. جدول ضرب یکی از مفاهیم اصلی درسی است که آموزش آن از پایه سوم ابتدایی شروع می شود. برای آموزش جدول ضرب می‌توان با صرف وقت، استراتژی و کمی صبر خاطره شیرینی در ذهن دانش آموز  به‌جا گذاشت. از آنجا که جدول ضرب از مفاهیم پایه برای حل مسائل ریاضی بوده و در زندگی روزمره نیز بسیار کاربردی می باشد، گروه آموزشی سایت بهار علم تصمیم گرفت در این مطلب در مورد روش های حفظ و یادگیری جدول ضرب مقاله زیر را منتشر کند. لطفا با ما همراه باشید.
مخاطب این مقاله معلمان ، اولیا و دانش آموزان است. امیدوارم کاربردی و قابل درک باشد .

روش های مختلف جدول ضرب

 
  1. آموزش جدول ضرب با شعر و موسیقی
  2. آموزش جدول ضرب با بازی
  3. آموزش جدول ضرب با استفاده از انگشتان دست

1-آموزش جدول ضرب با شعر و موسیقی

  موسیقی بخشی طبیعی از زندگی روزمره ما می باشد. استفاده از شعر و موسیقی به عنوان یکی از ابزارهای یادگیری در سراسر دنیا رایج است. کودکان با استفاده از موسیقی قادر به حفظ دشوارترین مفاهیم خواهند بود چون مغز با موسیقی، کلمات و مفاهیم را بهتر فرا می گیرد. در ادامه نمونه هایی از اشعار در مورد جدول ضرب آورده شده است    

جدول ضرب 1

جدول ضرب 2

یک یکی یکتاخدا /مهربون و با صفا
یک دوتا هردو رحمت/پدر و مادر دو نعمت
یک سه تا،سه تا دندون/لق شد افتاد تو قندون
یک چارتا،چهارتا میشه / پیچ با آچار وا میشه
یک پنج تاپنج تاانگشت/باهم میشن مثل مشت
یک شیش تا زد به شیشه/یعنی جوابش شیشه
یک هفتا،هفت روزه /آخر سال نوروزه
یک هشتا،هشتا میشه/ غذا توی تشت میشه؟!
یک نه تا نه تایی یه/داداش مامان دایی یه
یک ده تا،ده تا انگشت/ کار میکنن باهم خوش

دویکی هردو رحمت / پدر و مادر دو نعمت
دو دو تا چارتا میشه  / پیچ با آچار وا میشه
دو سه تا زد به شیشه / یعنی جوابش شیشه
دو چارتا هشتا میشه / غذا توی تشت میشه؟!
دو پنج تا،ده تا انگشت/کار میکنن با هم خوش
دو شیش تا،داریم امام / پاسخ دوازده تمام
دو هفتا،چهارده معصوم / یا شهیدن یا مسموم
دو هشتا،شونزده شتر / گاز رو بگیر رو موتور
دو نه تا،هجده شغال /همه را بردن سیاه چال
دو ده تابیست بیستی/خدا هست و تو نیستی

 
 

 

 

جدول ضرب 3

سه یکی،سه تا دندون / لق شد افتاد تو قندون
سه دوتا،زد به شیشه  / یعنی جوابش شیشه
سه سه تا،نه تایی یه / داداش مامان دایی یه
سه چهارتا داریم امام / پاسخ دوازده تمام
سه پنج تا روز احسان   / پانزدهم رمضان
سه شش تاهجده شغال/همه رابردن سیاه چال
سه هفتا،قدرش بدان    / بیست ویک رمضان
سه هشتا،بیست وچهاره  / عرب شتر سواره
سه نه تا روزش عجب  / بیست و هفتم رجب
سه ده تا هم سی روزه  / ماه‌های سال و روزه

جدول ضرب 4

چار یکی چارتا میشه/پیچ با آچار وا میشه
چار دوتا هشتا میشه/غذا توی تشت میشه؟!!
چارسه تا داریم امام/پاسخ دوازده تمام
چار چارتا شونزده شتر/گاز رو بگیر رو موتور
چارپنج تابیست بیستی/خدا هست وتو نیستی
چارشیش تا بیست و چاره/عرب شتر سواره
چار هفتا بیست و هشته/بلبل تو باغ و دشته
چار هشتا کل حرفاست/سی و دو تا الفباست
چارنه تاشدسی وشیش/یه قالیه شیش درشیش
چار ده تا شد اربعین/ چهلم شاه دین

جدول ضرب 5

پنج یکی پنج تا انگشت/با هم میشن مث مشت
پنج دوتا،ده تا انگشت/کار میکنن باهم خوش
پنج سه تاروز احسان/پانزدهم رمضان
پنج چارتا بیست بیستی/خدا هست و تو نیستی
پنج پنج تا بیست و پنجه/گربه داریم با پنجه
پنج شیش تا هم سی روزه/ماه‌های سال و روزه
پنج هفتا،سی و پنجه /یادت نره که گنجه
پنج هشتا شد اربعین/ چهلم شاه دین
پنج نه تا،چهل و پنجه / فرصت طلا و گنجه
پنج ده تا شد پنحاه روز /مدرسه بعد از نوروز

جدول ضرب 6

شیش یکی زد به شیشه/یعنی جوابش شیشه
شیش دوتا داریم امام /پاسخ دوازده تمام
شیش سه تا هجده شغال/همه رابردن سیاه چال
شیش چارتا بیست و چاره/عرب شتر سواره
شیش پنج تا هم سی روزه/ماه‌های سال و روزه
شیش شیش تاشدسی و شیش/یه قالیه شیش درشیش
شیش هفتا شد چهل و دو / شماره من و تو
شیش هشتاشدچهل وهشت/لطف خداشامل است
شیش نه تا پنجاه وچار/اون پارچ رو بردار بیار
شیش ده تا شصتایی یه /مشهد چقدر عالیه

جدول ضرب7

هفت یکی،هفت روزه/ آخر سال نوروزه
هفت دوتا چهارده معصوم/یا شهیدن یا مسموم
هفت سه تا،قدرش بدان/ بیست و یک رمضان
هفت چارتا،بیست و هشته/بلبل توباغ و دشته
هفت پنج تا،سی وپنجه/یادت نره یه گنجه
هفت شیش تا،شد چهل و دو/ شماره من وتو
هفته هفت روزه /چهل و نه شد رفوزه
هفت هشتاپنجاه وشش/تودرس بخوان باکوشش
هفت نه تا،شصت و سه تا/عمر پیغمبر ما
هفت ده تا شد هفتاد تا/ تو گل بکار اون بالا

جدول ضرب 8

هشت یکی هشتا میشه/غذا توی تشت میشه؟!
هشت دوتا،شونزده شتر/گاز رو بگیر رو موتور
هشت سه تا بیست وچاره/عرب شتر سواره
هشت چارتا کل حرفاست/سی و دوتا الفباست
هشت پنج شد اربعین/چهلم شاه دین
هشت شیش تا شد چهل و هشت /ماشین بگیر برو رشت
هشت هفتا،پنجاه و شیش /گردو بخور با کیشمیش
هشت هشتا،شصت و چاره/این که کاری نداره
هشت نه تا،هفتاد دوست/لب تشنه در یاد توست
هشت ده تا،هشتاد رنگه /دنیا چقدر قشنگه

جدول ضرب9

نه یکی نه تایی یه/داداش مامان دایی یه
نه دوتا هجده شغال /همه رو بردن سیاه چال
نه سه تا روزش عجب/بیست وهفتم رجب
نه چارتا شد سی و شیش/یه قالیه شیش در شیش
نه پنج تا شد اربعین/چهلم شاه دین
نه شیش تا پنجاه وچار/ اون پارچو بردار بیار
نه هفتا شصت و سه تا/ عمر پیغمبر ما
نه هشتا هفتاد دوست/ لب تشنه در یاد توست
نه نه تاهشتاد ویک/غیبت نکن یک به یک

جدول ضرب 10

ده یکی ده تا انگشت/ کار میکنن باهم خوش
ده دوتا بیست بیستی /خدا هست و تو نیستی
ده سه تا هم سی روزه/ماه‌های سال و روزه
ده چارتا شد اربعین /چهلم شاه دین
ده پنج تاشد پنجاه روز/ مدرسه بعد از نوروز
ده شیش تا شصتایی یه/ مشهد چقدر عالیه
ده هفتا شد هفتادتا /تو گل بکار اون بالا
ده هشتا،هشتاد رنگیه /دنیا چقدر قشنگه
ده نه تا شد نود تا/ دوستم تو داری چند تا
ده ده تا صدتا گربه / رفیق موش با حیله

2-آموزش جدول ضرب با استفاده از انگشتان دست

یکی از ساده ترین و جذاب ترین روش های آموزش جدول ضرب استفاده از انگشتان دست است . در ادامه آموزش 2 روش ساده و کاربردی جدول ضرب با استفاده از انگشتان دست را قرار می دهیم .

آموزش جدول ضرب 9

این روش برای جدول ضرب 9 کاربرد دارد . برای این روش ابتدا 2 دست خود را روبه روی صورت خود می گیرید به صورتی که پشت دستانتان مقابل صورتتان باشد.

1-حالا از انگشت کوچک دست چپتان تا انگشت آخر دست راستتان از 1 تا 9 شماره گذاری کنید .(مانند تصویر شماره یک)

تصویر 1

2-حالا یک عدد را برای ضرب در 9 انتخاب کنید. به عنوان مثال ما عدد 6 را برای ضرب در 9 درنظر می گیریم . 9×6 ، ابتدا از سمت چپ به راست انگشتان دستمان را می شماریم و طبق تصویر انگشت ششم را خم می کنیم . (تصویر شماره دو) 

 
 

 

 

تصویرشماره 2

3- حالا انگشتان باقی مانده از دست چپ را به عنوان دهگان یادداشت کنید .(تصویر شماره سه)

تصویرشماره3

4-بعد از آن به انگشتان باقی مانده در دست راست (انگشتان بعد از انگشتان خم شده) نگاه کنید و آن را در قسمت یکان جلوی  عدد قبلی یعنی دهگان در مرحله ی قبل بنویسید. (تصویر شماره چهار)

تصویرشماره4

5-عدد به دست آمده 54 است که حاصلضرب 9×6 است . (تصویر شماره پنج)

تصویر شماره 5
جدول ضرب
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید